Vi hjälper er med juridiken

Bouppteckning

En bouppteckning är en sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder på dödsdagen. Om efterlevande maka finns ska även dennes tillgångar och skulder tas upp. Bouppteckningen innehåller även en förteckning över dödsbodelägarna och eventuellt testamente, gåvobrev m.m. Enligt lag ska bouppteckningen upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan inom en månad lämnas till skatteverket för granskning och godkännande.

Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning omfattar allt praktiskt som t.ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds, avtal sägs upp etc.. Det kan också innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städbolag.

Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar precis täcker begravningsomkostnader och andra kostnader som hör samman med dödsfallet kan man i stället för en bouppteckning ansöka om Dödsboanmälan hos kommunen. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i ett dödsbo upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Det är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan dödsbodelägarna. Arvskiftet ligger som grund för att bl.a avsluta bankkonton, sälja eller omfördela värdepapper samt överföra fastighet genom arv. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Endast genom att skriva testamente kan sambor ärva varandra.

Brist i dödsboet

Alla har rätt till en värdig begravning. När dödsboet inte har tillgångar som täcker alla skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Se till att stoppa autogiron. Begravningsomkostnaderna är prioriterade och skall betalas före andra skulder. När det inte finns medel till begravningsomkostnaderna har alla rätt att få hjälp via kommunen. Kravet är att dödsbodelägare ansöker om bistånd och att inga andra skulder betalas innan begravningen är betald. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Testamente

Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar mycket för dina anhöriga, ökar din och familjens trygghet och minskar risken för framtida tvister.

Föregående sida